[Review of:] E.L. Rudnitskaya. Spornye voprosy koreiskoi grammatiki: Teoreticheskie problemy i metody ikh resheniya [The controversial issues of Korean grammar: Theoretical problems and methods for solving them]. Moscow: Vostochnaya Literatura, 2010.


2012. №2, 119-124

Natalia V. Serdobolskaya

Russian State University for the Humanities; serdobolskaya@gmail.com