[Review of:] A. E. Kibrik et al.; ed. by O. V. Fedorova and S. G. Tatevosov. Vvedenie v nauku o yazyke [Introduction to the study of language]. Moscow: Buki Vedi, 2019


2022. №4, 143-150

Vladislav I. Zubov
Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; v.zubov@spbu.ru

Anastasiia A. Konovalova
Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; a.konovalova@spbu.ru

Anastasia B. Makarova
Uppsala University, Uppsala, Sweden; anastasia.makarova@moderna.uu.se

Valeriia O. Prokaeva
Nagoya University, Nagoya, Japan; valeriya.prokaeva@yandex.ru

Elena I. Riekhakaynen
Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e.riehakajnen@spbu.ru