[Review of:] A. V. Pavlova, N. D. Svetozarova. Frazovoe udarenie v foneticheskom, funktsional’nom i semanticheskom aspektakh [Phrasal accent in phonetic, functional and semantic aspects]. Moscow: Flinta; Nauka, 2018. 664 p. ISBN 978-5-9765-3365-3.


2019. №2, 160-168

Olga F. Krivnova
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; okrivnova@mail.ru